תקנון אתר שוקי וייס יזמות והפקות בע"מ

 1. כללי
  • אתר האינטרנט shuki.co.il ("האתר"), שפותח ומופעל על ידי שוקי וייס יזמות והפקת בע"מ ("החברה"), מאפשר לציבור הגולשים לקבל עדכונים שוטפים על מופעי מוסיקה שונים המתקיימים בארץ ובחו"ל המופקים או מאורגנים על ידי החברה, וכן לקבל מידע לגבי רכישת כרטיסים למופעים, מוצרים ושירותים ("מוצרים") מספקים שונים באמצעות מצביעים וקישורים אלקטרוניים (לינקים) המופיעים באתר.
  • השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה ("התקנון"). גלישה ו/או שימוש באתר פירושם מתן הסכמתך להיקשר בתקנון זה על כל תנאיו. אם אינך מסכים לתקנון, כולו או חלקו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
  • מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיו והצהרותיו לעיל ולהלן, לצורך קבלת המוצרים והשימוש באתר המשתמש מאשר, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מסכים ומאשר שהמוצרים והתכנים (כהגדרתם להלן) הינם לשימוש אישי בלבד וכי אסור לו לעשות בהם כל שימוש מסחרי, מכל סוג שהוא; הוא מסכים ומאשר את הוראות תקנון זה ואת הוראות מדיניות הגנת הפרטיות של החברה המפורסמת באתר; הוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה; הובא לידיעתו כל מידע הדרוש לשם שימושו בשירותים או באתר; וכי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו בהתאם להוראות מסמך זה או מדיניות הפרטיות של החברה, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה .
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון, אלא אם כן נקבע אחרת במפורש.

 

 1. קישורים ורכישת מוצרים
  • באתר קיימים קישורים אלקטרוניים (לינקים) לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי המפרסמים באתר. קישורים אלו נועדו לנוחיותו של המשתמש בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים על אתרים אליהם קיים קישור אלקטרוני ("האתרים המקושרים") או רכישת מוצרים באתרים המקושרים טעון זהירות ובדיקה קפדניים מטעם המשתמש וכפוף לתנאיי התקנון המופיעים באתר המקושר הרלוונטי.
  • מובהר כי החברה לא בדקה את האתרים המקושרים, אין לה כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים המקושרים ואשר אינם מנוהלים ע"י החברה ואינה מוסרת או יוצרת מצג כלשהו לגביהם או לגבי כל מידע, תוכן, מוצר או חומר המופיע בהם, או לגבי כל תוצאה העשויה לנבוע מן השימוש בהם. כן, החברה אינה נושאת בכל אחריות ישירה או עקיפה כלפי כל משתמש אשר הסתמך ו/או ביצע פעולות ו/או רכש מוצרים בהתאם לחומר הנמצא באתרים המקושרים אשר אינם מנוהלים ע"י החברה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים באתר כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי באתרים המקושרים.
  • מובהר כי האחריות למוצרים אשר יסופקו על ידי האתרים המקושרים ו/או מי מטעמם יהיו על אחריותם של האתרים המקושרים ו/או מי מטעמם בלבד ואין בפרסום הקישורים ו/או המידע באתר על ידי החברה בכדי להטיל אחריות ו/או חבות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בקשר למידע ו/או למוצרים ו/או התכנים המפורסמים באתרים המקושרים, טיבם והתאמתם לפרסום כאמור.
  • תכני האתרים המקושרים עשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים ו/או זכויות קנייניות אחרות. אין בקישור לאתרים המקושרים על מנת להקנות רישיון, מכל סוג שהוא ביחס לתכנים כאמור. המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, ו/או לנצל בדרך כלשהי תכני האתרים המקושרים או כל חלק מהם. כל שימוש בתכני האתרים המקושרים כפוף לאישור של בעל הזכות באתר המקושר.
  • החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים המצויים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר קישורים שנכללו באתר בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים לפי שיקול דעתה המוחלט ומבלי למסור כל הודעה על כך.
  • הרישום לקבלת דיוור אלקטרוני מן האתר ("ניוזלטר") וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות הדין החל, ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.
 2. זכויות קניין רוחני
  • המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו ומוסכם עליו כי האתר, על התכנים המפורסמים בו, לרבות (ולא רק) עיצוב, סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו, תמונות, פרסומות, מידע כתוב ו/או מצולם ו/או קבצי שמע ו/או מוסיקה וכל תוכן, מכל מין וסוג שהוא ובכל מדיה שהיא (להלן: "התכנים") הינם רכושם של המפיקים ו/או המארגנים ו/או המפרסמים ו/או המופיעים ו/או המבצעים ו/או החברה ו/או כל צד ג' אחר שאינו המשתמש הם מיועדים לשימוש אישי מוגבל בלבד, וחלקם אף מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות מבצעים ו/או כל זכות אחרת. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בכל תוכן מהתכנים, כולו או חלקו, לרבות (ולא רק) להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בהם, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, ללא אישור בכתב ומראש מאת בעל הזכויות להתרת שימוש בתכנים כאמור. המשתמש יהיה אחראי וישפה את החברה בגין כל נזק, מכל מין וסוג, שהוא שייגרם לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד ג' שהוא כתוצאה מהפרת הוראות אלה.
  • המשתמש באתר מצהיר, כי ידוע לו שייתכן שקיימים פרסומים באתר שלגביהם יש זכויות של צדדים שלישיים והוא מתחייב לפצות ולשפות את החברה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה מאת צד שלישי כלשהו בגין הפרת התנאים האמורים בתקנון זה על ידי המשתמש.
  • למען הסר ספק, שמה של החברה, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הקשורים אליה, הם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש, אלא באישור החברה מראש ובכתב.
 3. חברי שוקי וייס ("השומע המתמיד")
  • האתר מאפשר למשתמשים להצטרף למועדון חברי שוקי וייס, "השומע המתמיד" ("המועדון") על מנת לקבל עדכונים על הופעות חדשות והנחות מיוחדות באמצעי המדיה השונים, לרבות (אך לא רק) באמצעות דואר אלקטרוני.
  • המצטרף למועדון חברי שוקי וייס מקבל על עצמו, מעצם הצטרפותו למועדון, את הוראות תקנון זה במלואן לרבות כל שינוי שיחול בהן ומתחייב לנהוג על פיהן.
  • המעוניין להצטרף למועדון חברי שוקי וייס מוזמן להיכנס לאתר המקושר המופיע באתר תחת הקטגוריה של "השומע המתמיד" ולפעול בהתאם לשלבי הרישום באתר המקושר, ובכללם: הזמנת כרטיס החבר, הזנת פרטים נדרשים: שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא"ל ומספר טלפון נייד במקום המיועד לכך באתר ותשלום בעבור ההצטרפות למועדון. החברה רשאית לדחות בקשה להתקבל כחבר המועדון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק. כל אדם רשאי להיות חבר מועדון פעם אחת בלבד בו זמנית (אדם אינו יכול להירשם יותר מפעם אחת כחבר מועדון בכל זמן נתון).
  • כל ההוראות בנוגע למועדון "השומע המתמיד" מפורטות בתקנון המועדון, המופיע בקישור הבא: https://bit.ly/2Jb5tQh . הוראות תקנון המועדון גוברות על הוראות תקנון זה בנוגע לחברות במועדון בלבד, ההצטרפות אליו וסיום ההתקשרות איתו.
  • משתמש באתר אשר מצטרף למועדון אחראי לדווח לחברה על שינויים בפרטיו האישיים ככל שהדבר נחוץ כדי לאפשר עמו קשר תקין.
  • החברות במועדון הינה אישית ומוגבלת, אינה ניתנת להעברה לצדדים שלישיים או לשימוש על ידי צדדים שלישיים, ללא אישור מאת החברה מראש ובכתב.
  • ככל שיידרש על פי דין, החברה תשמור את פרטיהם האישיים של משתמשים המצטרפים למועדון במאגר מידע הרשום או שיירשם על שמה, וכל שימוש במידע זה ייעשה בהתאם ובכפוף למדיניות הפרטיות של החברה והוראות הדין החל.
  • המשתמש מבין כי ההצטרפות למועדון מותנה בהסכמה אקטיבית ופוזיטיבית מטעם המשתמש לקבלת חומר פרסומי ושיווקי מהחברה ו/או גורמים אחרים אשר יעניקו לחברה שירותים או הטבות, באמצעי המדיה השונים לרבות באמצעות דיוור ישיר.
  • בהצטרפותו למועדון מסכים ומאשר המשתמש כי המידע אודותיו, לרבות פרטיו האישיים ("המידע") ישמר על ידי החברה ויוחזק על פי כל דין. מובהר כי המשתמש אינו חייב למסור פרטים אלו לחברה על פי חוק וכי מסירת הפרטים תלויה ברצונו של המשתמש בלבד. עם זאת מובהר כי לא ניתן יהיה להצטרף כחבר המועדון ללא מסירת הפרטים המוגדרים כחובה במקום המיועד לכך באתר.
  • תוקף החברות במועדון הינו החל ממועד ההצטרפות, בכפוף לעמידה בתנאי סעיף 4.3 לעיל, ועד אשר תסתיים החברות כאמור להלן.
  • החברות במועדון עשויה להסתיים בקרות אחד מן המצבים הבאים:
   • בכל עת, על ידי חבר מועדון בכפוף למשלוח הודעה בכתב לחברה לסיום החברות, באמצעות פניה בפקסימיליה, במערכת חיוג אוטומטית, בהודעת אימייל או בהודעת מסר קצר למוקד שירות הלקוחות של החברה. בקשה זו תכיל את הפרטים הבאים: שם החבר, מספר ת.ז. ומספר טלפון נייד. באחריות חבר המועדון לוודא עם שירות הלקוחות, בשעות פעילות שירות הלקוחות, את קבלת ההודעה כאמור על ידי החברה;
   • על ידי החברה, אם הודיעה בכתב על כוונתה להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש ובכתב בהתאם להוראות הדין. הודעה כאמור תשלח לחברי המועדון (בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסרו וכן תפורסם באתר או בכל דרך אחרת לפי שיקול דעת החברה – והכל בכפוף להוראות הדין. הפסקת פעילות המועדון על ידי החברה תאפשר לחבר המועדון לממש את ההטבות עד סוף התקופה בה הוחלט על סיום פעילות המועדון;
   • על ידי החברה, אם הודיעה לחבר בכתב על ביטול החברות והפקעת זכות הנובעת מחברות במועדון, ככל שחבר המועדון פעל בניגוד להוראות תקנון זה או עשה שימוש לרעה בחברותו במועדון הלקוחות. הודעה על ביטול החברות כאמור תימסר לחבר המועדון בכתב, וביטול החברות ייכנס לתוקף לאחר יום עסקים ממועד הודעה כאמור.
  • מבלי לגרוע מן האמור, כל חבר מועדון זכאי לעיין בפרטיו הרשומים במאגר המידע של החברה, לבקש לתקן את הרישום וכן לבקש מהחברה, בכל עת, בהודעה בכתב למען החברה כמצוין לעיל, שמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה.
  • המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
  • בכל מקרה של ביטול חברות במועדון תבוטל החברות החל מתחילת החודש הקלנדרי העוקב שלאחר מסירת הודעה בנושא.
  • חבר המועדון מודע ומסכים לכך שהחברה תהא רשאית לבצע, מעת לעת, שיתופי פעולה עם גופים מסחריים בתחומים מגוונים, ובמסגרת אותם שיתופי פעולה או הסכמים אחרים תמסור החברה לאותם גופים את פרטי חברי המועדון ונתוניהם, על מנת שאותם גופים יציעו לחברי המועדון הצעות שונות בתחומים שונים, בכפוף להוראות הדין. חבר המועדון רשאי בכל עת להתנגד להעברת פרטיו או נתוניו לצדדים שלישיים באמצעות משלוח הודעה לחברה, ובמקרה כאמור ימחק שמו מהרשימה אשר תועבר לאותם גופים מסחריים.
  • מבלי לגרוע מן האמור, מובהר כי החברה רשאית להעביר מידע אודות חברי המועדון בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני או שיפוטי מוסמך.
 4. תנאים נוספים
  • השימוש באתר ניתן למשתמש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש כל תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה בגין השירות באתר (לרבות בשל תכונותיו, מגבלותיו, מאפייניו או התאמתו למשתמש).
  • אין בהצגת התכנים המופיעים באתר באתר משום הבעת דעה של החברה ו/או מי מטעמה, לגבי התכנים, לרבות לגבי טיבם ו/או איכותם ו/או מאפייניהם ו/או התאמתם למשתמש. החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על תקינות פעילות האתר, אולם היא אינה מתחייבת שהשירותים הניתנים באתר והתכנים המופיעים בו לא יופרעו, יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או שיבושים כלשהם ויהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת.
  • החברה אינה נושאת באחריות לשגיאות ו/או טעויות ו/או פגמים במידע המוצג במסגרת האתר, אלא בהתאם לאחריות המוטלת עליה על פי דין. מבלי לגרוע מהאמור, אם נפלה טעות קולמוס באתר ו/או באיזה מתכניו, לא יחייב הדבר את החברה ו/או מי מטעמה.
  • החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או הפסקה ו/או שיבוש בתקינות פעילות האתר (לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי תקשורת, ברשת אינטרנט וכיו"ב).
  • מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי החברה לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, במקרה שלא עלה בידי המשתמש לעשות שימוש באתר בשל תקלה או הפסקה או שיבוש כלשהו בתקינות פעילותו.
  • החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר או על ידי כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה של החברה.
  • ככל שהחברה ו/או האתר ישאו באחריות כלשהי, הם יהיו אחראים אך ורק לנזקים ישירים ומוחשיים שייגרמו למשתמש כתוצאה ישירה מהאתר ו/או התכנים המופיעים בו, ובשום מקרה הם לא יהיו אחראים לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים (ובכלל זה הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או אבדן הזדמנויות) שייגרמו מכל סיבה שהיא.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע, באופן זמני או לצמיתות, שימוש של משתמשים מסוימים באתר במידה שהיא סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הם עלולים לעשות שימוש שאינו הולם את תנאי תקנון זה ו/או את הוראות הדין החל, וזאת מבלי צורך להודיע על כך מראש ו/או לנמק את החלטתה.
  • מבלי לפגוע באיזו מהתחייבויותיו לעיל, המשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה /ו או מי מטעמה בגין כל תביעה /ו או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, מכל סוג שהוא, אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה על ידי המשתמש ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד שלישי כלשהן, על ידי המשתמש.
 5. שונות
  • כל מקום בתקנון החנות בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד והשימוש בו נעשה לשם הנוחות בלבד.
  • כותרות הפרקים מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות תקנון האתר.
  • החברה רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, בכל עת, לרבות לפי תקנון זה, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.
  • במידה שכתוצאה מפעילות המשתמש באתר או במוצרים, הוא ירכוש/יקבל/יזכה בכרטיס/הזמנה (להלן בסעיף זה: "אירוע רכישה") לאירוע או מופע כלשהו (להלן בסעיף זה: "מופע"), אזי על אירוע רכישה ועל התקשרותו של המשתמש עם מארגני המופע כאמור יחולו ההוראות החלות בגב הכרטיס לאותו מופע, ובכל מקרה, האתר והחברה לא ישאו באחריות, מכל סוג שהוא וכלפי כל צד שהוא, ביחס למופע, תוכנו, מהותו ואף עצם קיומו, למעט כאשר מצוין אחרת באופן מפורש ובכתב. כמו כן, מובהר כי על אירוע רכישה כאמור יחולו ההוראות הכלליות החלות באתר בו נרכש בפועל הכרטיס למופע וכי לאתר ולחברה לא תקום כל אחריות, מכל סוג שהוא וכלפי כל צד שהוא, ביחס לעצם אירוע הרכישה, העברת כספים מכוחו, ביטולו ו/או כל פעילות או אירוע הקשורים אליו, במישרין או בעקיפין. המשתמש מוותר על כל זכות או טענה בנוגע לאחריותה של החברה ולאחריותו של האתר בכל הנוגע לעניינים הללו.
  • רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות באתר יהוו ראיות לכאורה לנכונות הפעולות.
  • תקנון זה חל על כלל משתמשי האתר, ומהווה הסכם נפרד בין המשתמש באתר לבין החברה, מפעילת האתר. רק האמור בתקנון זה יחייב את החברה.

למען הסר ספק, נוסח התקנון הקובע והמחייב בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר. לפיכך, מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר בכדי לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו, ככל שהיו שינויים שכאלה.

 • החברה רשאית לשנות תקנון זה על גבי האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת התקנון והשימוש באתר על פי תנאי התקנון חלה בכל עת על המשתמש בלבד. המשך השימוש בשרותי האתר יהווה אישור על דבר הסכמת המשתמש לתקנון החל בעת השימוש. מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.
 • במקרה שייקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות של תקנון החנות לעמוד בתוקפן.
 • מדיניות הפרטיות של האתר, כפי שהיא מפורסמת באתר, מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 • דיני מדינת ישראל יחולו על כל עניין הנובע מהשימוש באתר, תנאיו, הוראותיו וכל דבר ועניין. סמכות השיפוט תהיה נתונה לבתי המשפט של מדינת ישראל בלבד ובהתאם לדיני המדינה. סמכות השיפוט המקומית היחידה והבלעדית בכל עניין ומחלוקת הנוגעים לאתר, במישרין או בעקיפין, תהיה נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב- יפו בלבד.
 • בכל מקום בו נכתב "החברה" הכוונה היא לרבות עובדיה, שלוחיה, מנהליה, בעלי מניותיה, או כל אדם הפועל מטעמה ועל פי על אישורה.

 

זכויות יוצרים © 2018 לשוקי וייס יזמות והפקות בע"מ. כל הזכויות שמורות.

 

עודכן לאחרונה: מרץ, 2018